fbpx

Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół: 0% VAT

Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół: 0% VAT

Zgodnie z zasadami ustawy o VAT, dostawa sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych opodatkowana jest stawką 0%, przy czym za placówkę oświatową uważane są:
szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne;
szkoły wyższe;
placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Prawo do zastosowania stawki 0% przysługuje także w przypadku dostawy sprzętu komputerowego dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Sprzęt komputerowy powinien jednak zostać przekazany praz taką organizację placówce oświatowej. Nie jest więc możliwe zastosowanie stawki 0% w przypadku dostawy na rzecz organizacji (np. fundacji), której głównym celem statutowym jest edukacja dzieci i młodzieży. Organizacja taka nie jest bowiem placówką oświatową
W świetle powyższego stawkę 0% można zastosować także dokonując dostawy sprzętu na rzecz np. fundacji, która następnie przekaże go nieodpłatnie placówce oświatowej. W takich okolicznościach dla potwierdzenia, że sprzęt zostanie faktycznie przekazany placówce oświatowej wskazane jest jednak posiadanie odpowiedniej umowy pomiędzy dana organizacją a placówką oświatową
Ponadto podatnicy muszą pamiętać, że prawo do zastosowania stawki 0% przysługuje, jeżeli sprzedawca posiada zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową. Przy braku takiego potwierdzenia podatni nie ma prawa do zastosowania stawki VAT 0% i należy zastosować stawkę 22%. Jeżeli jest jednak potwierdzenie zamówienia zostanie dostarczone sprzedawcy z opóźnieniem, to możliwe jest wystawienie faktury korygującej ze stawką 0%
Urzędy skarbowe uznają również, że prawo do zastosowania stawki 0% nie przysługuje, jeżeli zamówienie na sprzęt komputerowy jest składane bezpośrednio przez organ nadzorujący, np. gminę, starostwo . W takich okolicznościach faktura powinna więc być wystawiana na rzecz placówki oświatowej, ponieważ z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0% korzysta dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych .
Załącznik nr 8 do ustawy o VAT precyzuje także jakie urządzenia można uznać za sprzęt komputerowy, którego dostawa na rzecz placówki oświatowej pozwala zastosować stawkę VAT 0%. Są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille`a (dla osób niewidomych i niedowidzących),urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).
Z uwagi na powyższe urzędy skarbowe uznawały, że prawo do zastosowania stawki 0% przysługuje przy dostawie następujących urządzeń:

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
 • drukarki
 • skanery
 • urządzenia komputerowe do pism Braille’a
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).
  Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy dostarczyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
 1. Zamówienie na sprzęt komputerowy zawierające:
 • nazwę i adres placówki oświatowej nabywającego towary,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy placówki oświatowej,
 • nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała placówka oświatowa,
 • informację, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną, oraz
 1. Zaświadczenie organu prowadzącego placówkę oświatową

Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.

Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej:

 • Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola.
 • Szkoły przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola.
 • Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.
Facebook