Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od 1000 zł”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja „Darmowa dostawa od 1000zł” zwana dalej promocją jest organizowana przez Firmę IT-REMARKETING Łukasz Konecki zarejestrowaną pod adresem : Warszawa , ul. Koźla 3/11 , 00-234 Warszawa . NIP 525-225-92-14 . Zwany dalej „Organizatorem”

§2 Czas Trwania Promocji
Promocja trwa od dnia 01.09.2017 do odwołania.

§3 Warunki Promocji
1. Promocja obejmuje wszystkie produkty powyżej kwoty 1000zł (słownie: tysiąc złotych) które znajdują się w asortymencie dostępnym w sklepie internetowym biznesowekomputery.pl oraz biznesowelaptopy.pl .
2. Klient przystępując do promocji, akceptuje warunki regulaminu.
3. W przypadku gdy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie w okresie trwania promocji klient sklepu internetowego złoży zamówienie o wartości powyżej 1000 zł brutto, zamówienie zostanie dostarczone bezpłatnie.

§4 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia/reklamacje związane z promocją uczestnik może kierować do Działu obsługi sklepu internetowego na adres : info@it-remarketing.pl . Reklamacje powinny zawierać Imię i Nazwisko , Dane kontaktowe. Reklamację będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie biznesowekomputery.pl oraz biznesowelaptopy.pl w okresie trwania promocji.
+48 505 460 079

(46) 892 11 32